Skip to main content

Selmer om arbeidsrett

Advokatfirmaet Selmer

Selmers dyktige arbeidsrettsteam gir deg innsikt i arbeidsrettslige temaer som er relevante for jusstudenter ved alle læresteder.

Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/selmer-om-arbeidsrett/id1102801104. Items in this collection are restricted.

PART OF
Podcasts
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Selmer om arbeidsrett
Sep 12, 2018 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Hans Jørgen Bender og Fredrik Bjercke Punsvik forklarer hva som ligger i begrepet permittering. Permittering er et interessant arbeidsrettslig institutt, og må ikke forveksles med begrepene permisjon eller suspensjon. De rettslige vilkårene for permittering er ulovfestede, men det er en sedvanerett som har utviklet seg og baserer seg på en rekke tariffavtaler slik som Hovedavtalen mellom LO og NHO. 
Selmer om arbeidsrett
Sep 12, 2018 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Are Fagerhaug og Vilde Nondal gjennomgår arbeidstidsreglene. Arbeidstidsreglene finnes i aml. kapittel 10. Aml § 10-1 definerer arbeidstidbegrepet; den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, dette i motsetning til arbeidsfri hvor arbeidstaker ikke stiller sin tid til disposisjon. Begrepene er her gjensidig utelukkende. 
Selmer om arbeidsrett
Mar 15, 2018 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Hans Jørgen Bender og Ingrid Hvidsten forklarer varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Reglene ble revidert i 1. juli 2017. Da kom det inn noen nye bestemmelser som er viktig å ha kontroll. Hvorfor trenger vi disse reglene og hva er det som er viktig med varsling? 
Selmer om arbeidsrett
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
I del to om virksomhetsoverdragelse ser vi nærmere på informasjon og drøfting med tillitsvalgte og informasjon til de ansatte. Vi gjennomgår kravene til informasjon og drøfting med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven kap. 16, og behandler blant annet kravet til på hvilket tidspunkt informasjon og drøfting skal gjennomføres. Siste del om temaet hvor vi tar for oss de materielle vilkårene for når det foreligger en virksomhetsoverdragelse kommer vi tilbake til i en senere episode. Med...
Selmer om arbeidsrett
Aug 10, 2017 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Midlertidig ansettelse er ansettelse i et begrenset tidsrom i motsetning til hovedregelen som er fast ansettelse uten avtalt tidspunkt for opphør av ansettelsesforholdet. Reglene om midlertidig ansettelse må sees i sammenheng med stillingsvernet. Dette temaet er for tiden svært betent politisk og blir mye skrevet om i media. Med Anne-Beth og Are.
Selmer om arbeidsrett
Aug 10, 2017 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
De nye reglene om konkurransebegrensende klausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A trådte i kraft 1. januar 2016. Anja og Hans Jørgen redegjør her for forskjellen på konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler, i hvilken grad slike klausuler må kompenseres av arbeidsgiver og de særlige prosedyrene arbeidsgiver må følge for at slike klausuler skal være gyldige.
Selmer om arbeidsrett
Jan 10, 2017 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Lojalitetsplikt er et stort og interessant tema som er viktig i et hvert kontraktsforhold. I arbeidsforhold inngår man en langvarig kontrakt på ubestemt tid. Arbeidsforholdet er dynamisk, endrer seg over tid og består av et gjensidig avhengighetsforhold. Lojalitetsplikt i et arbeidsforhold må derfor sees i lys av disse grunnleggende elementene. Med Hans Jørgen og Anne-Beth.
Selmer om arbeidsrett
Jul 4, 2016 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
André og Hans Jørgen snakker om to temaer som er veldig nært beslektet. Avskjed er den mest dramatiske sanksjonen man har innenfor et arbeidsforhold og gir arbeidsgiver rett til å avslutte et arbeidsforhold. Suspensjon innebærer at arbeidstaker, i en periode, ikke har rett til å utføre arbeidsoppgavene, men mottar vanlig lønn.
Selmer om arbeidsrett
Apr 18, 2016 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Her gjennomgår vi de forskjellige tilknytningsformene en person kan ha til en virksomhet. Hovedregelen i norsk rett er at du skal ansettes fast, og at du har et løpende arbeidsforhold som bare kan avsluttes gjennom en oppsigelse hvor det foreligger et saklig grunnlag, men vi har sett en utvikling i samfunnet de senere årene med økt bruk av andre typer tilknytningsformer. Dette gjelder blant annet midlertidige ansettelser, konsulentavtaler og at arbeidsgiver leier inn arbeidskraft fra...
Selmer om arbeidsrett
Apr 12, 2016 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Her gjennomgår vi bestemmelsene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7, begrunnet med arbeidstakers eget forhold. Dette er et av de områdene det er vanskeligst å gi råd innen, blant annet på grunn av at ordlyden i lovteksten gir liten veiledning. Vi må derfor gå til rettspraksis og forarbeidene for å få veiledning på hva som er terskelen for når en oppsigelse er saklig begrunnet. Med Hans Jørgen og André.
Selmer om arbeidsrett
Apr 12, 2016 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
I denne episoden forteller vi om et av de vanskeligste temaene innen arbeidsretten. Det finnes mye rettspraksis om virksomhetsoverdragelser, både fra norske domstoler og EU-domstolen og det har vært en utvikling i rettspraksis over mange år. Her forklarer vi hvorfor vi har regler om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven, hva disse reglene skal verne og hva som er grunnvilkårene i regelverket. Med Hans Jørgen og André.
Selmer om arbeidsrett
Apr 12, 2016 Advokatfirmaet Selmer
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Dette temaet gjelder blant annet virksomheter som er i en vanskelig økonomisk situasjon og som ønsker nedbemanninger, oppsigelser eller nedskjæringer. Grunnen til at virksomheten ønsker dette er ofte at de har for mange ansatte til å utføre arbeidsoppgavene, eller at man har feil type kompetanse. Her skilles det mellom permitteringer og mer varige tiltak som oppsigelser. Med Hans Jørgen og André.